La deduïbilitat de les quotes d'IVA suportades per un subjecte passiu de l'impost pels subministraments ha estat un tema controvertit que ha generat molts problemes i una àmplia litigiositat.

Resolució TEAC 19/07/2023.

La deduïbilitat de les quotes d’IVA suportades per un subjecte passiu de l’impost pels subministraments, com ara aigua, llum o gas, relatius a un immoble afectat parcialment a la seva activitat econòmica, com és la deducció d’aquestes quotes quan un professional utilitza part del seu habitatge per a la realització d’activitats professionals, ha estat un tema controvertit que ha generat molts problemes i una àmplia litigiositat.

Recentment, el TEAC (19/07/2023) ha establert un nou criteri pel qual, d’acord amb el disposat a l’apartat quart de l’article 95 de la LIVA, interpretat a la llum dels articles 168 i 168 bis de la Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006 (Directiva IVA), es pot deduir per part del subjecte passiu les quotes d’IVA suportades pels subministraments (aigua, llum, gas) als béns immobles que, formant part del patrimoni de l’empresa, s’utilitzen tant en les activitats empresarials com per a ús privat. La deducció d’aquestes quotes s’ha de fer de manera proporcional a la seva utilització per a efectes de les activitats de l’empresa.

El criteri administratiu és clar (Consulta DGT V0257-21, de 16/02/2021) en què no admet la deducció de les quotes d’IVA suportat amb ocasió de la utilització d’un immoble simultàniament com a habitatge del soci i com a domicili social de la societat.

No obstant això, atès que l’IVA és un impost harmonitzat, s’ha d’analitzar la Directiva comunitària 2006/112/CE i, en concret, l’article 168 i 168 bis, on es disposa que en la mesura que els béns i serveis es facin servir per a necessitats de les seves operacions gravades, el subjecte passiu tindrà dret a la deducció de l’IVA meritat.

D’aquesta manera, la resolució del TEAC, basant-se en aquesta directiva comunitària, entén incloses les deduccions d’aquests despeses de manera proporcional a la seva utilització per a efectes de les activitats de l’empresa.

Existeix un petit matís a tenir en compte en els casos en què la propietat és compartida, pel qual, segons alguns corrents, s’haurà de calcular addicionalment la proporcionalitat de la deducció de les quotes d’IVA deduïbles en funció del percentatge de la propietat en la deducció.